.

.

quinta-feira, 3 de janeiro de 2013

Save Palmahim in Israel


לפני כשנתיים וחצי (יולי 2010), בהובלתך, נקטה הממשלה במהלך היסטורי לביטול תכניות הבנייה ההרסניות בחוף פלמחים והשארתו טבעי, עבור הציבור כיום ובדורות הבאים.
לאחר שאושרה ההחלטה, הצהרת קבל עם ועדה כי רצועת החוף היא משאב טבעי ייחודי, שצריך להישמר לטובת כלל הציבור.
למרות הכוונות הטובות, מהלך מבורך זה טרם הגיע לסיומו. על אף החלטת הממשלה ומעורבותך החשובה, תכניות הבנייה בחוף פלמחים לא בוטלו. במידה שלא תושג התחייבות של מינהל מקרקעי ישראל וממשלת ישראל לפצות את היזם בגין ביטול התכנית, תגיע התכנית להקמת כפר הנופש על החוף בקרוב לשולחן הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

 יש לציין כי התחייבות מעין זו, ליזמים, ניתנה בעבר במקרים של ביטולי תכניות.

Nenhum comentário: